کوپلینگ یونیور سال-Universal Couplings

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخ Universal Couplings این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دو محور می باشد و به محورها اجازه میدهد تا در جهت های مختلفی خم شود در واقع کوپلینگ یونیور سال کاربردی شبیه چهار شاخ گاردان در ماشین را دارد کوپلینگ های یونیور سال میله های صلب را که محورهای زاویه دار هستند را با یکدیگر متصل می کنند کوپلینگ های یونیور سال Universal Couplings از فلز بادوام ساخته شده و معمولا برای شافتهایی که حرکت چرخشی ارسال می کنند استفاد ه می شود کوپلینگ های یونیور سال بر روی دو محور می چرخند و اتصال دو شفت را به یکدیگر در یک زاویه امکان پذیر می کند کوپلینگ یوینورسال چیست؟کوپلینگ یونیورسال یک اتصال کوپلینگ با میله های صلب است که محورهای آن به یکدیگر متمایل هستند و معمولاً در محورهایی که حرکت دورانی را منتقل می کنند استفاده می شود کوپلینگ یوینورسال شامل یک جفت لولا است که نزدیک به هم قرار گرفته اند، در جهت 90 درجه نسبت به یکدیگر، که توسط یک شفت متقاطع به هم متصل شده اند. کوپلینگ یوینور سال یک مفصل با سرعت ثابت نیست.
کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 5mmx5mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 5mmx5mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

45,000 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 2mmx2mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 2mmx2mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

56,000 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 2mmx2.3mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 2mmx2.3mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

56,000 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 2mmx4mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 2mmx4mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

57,077 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 2.3mmx2.3mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 2.3mmx2.3mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

56,000 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 2.3mmx4mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 2.3mmx4mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

59,230 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 3mmx3mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 3mmx3mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 10mmx10mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 10mmx10mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

150,000 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 3.17mmx3.17mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 3.17mmx3.17mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

58,154 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 3.17mmx4mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 3.17mmx4mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

58,154 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 3mmx3.17mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 3mmx3.17mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

58,154 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 4mmx4mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 4mmx4mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

58,154 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 4mmx5mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 4mmx5mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

62,462 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 4mmx6mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 4mmx6mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

62,462 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 5mmx3.17mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 5mmx3.17mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

62,462 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 5mmx6mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 5mmx6mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

62,462 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 6mmx6mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 6mmx6mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 6mmx8mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 6mmx8mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

130,000 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 8mmx10mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 8mmx10mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

145,000 تومان

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 3mmx4mm

کوپلینگ یونیورسال( چهار شاخه ) 3mmx4mm

کوپلینگ یونیور سال یا کوپلینگ چهار شاخه:این نوع کوپلینگ ها مانند مفصل میان دور محور می باشد و به محو..

58,154 تومان

نمایش 1 تا 20 از 21 (2 صفحه)